Du som abonnerer på nyhetsbrevet vårt godkjenner at vi lagrer adressen din for fremtidige utsendelser til deg, Utsendelser som nyheter, utvalgte tilbud og kampanjer. E-postadressen din beskyttes på kryptert SQL-server med høyeste brannveggstandard.

Vi forplikter oss til å ikke selge videre, videreformidle eller på annen måte kommersielt eller ideelt distribuere adressen din til noen annen, såkalt tredjepart.